Jest odpowiedź starosty oleskiego w sprawie pałacu w Zębowicach

Pan Tomek nadesłał odpowiedź jaką otrzymał od starosty oleskiego w sprawie pałacu w Zębowicach.

Zapewniam Państwa, że władzom powiatu oleskiego leży na sercu zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu, w tym zabytków kultury materialnej. Kierowany tą przesłanką Zarząd Powiatu w Oleśnie, w dniu 12 maja 2000 r. zawarł, porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu, prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 19 poz. 320 z dnia 19 marca 2009 r.). Zadania te oraz zadania własne Starosty Oleskiego są realizowane na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zabytków w Starostwie Powiatowym w Oleśnie przez panią arch. Beatę Adamowicz. Należy podkreślić, że powiat oleski jako drugi po kluczborskim posiada w ten sposób powołanego ”swojego” Powiatowego Konserwatora Zabytków, znającego lokalne zasoby i problemy. Na ogólnopolskich konferencjach dotyczących problemów ochrony zabytków stawiana jest za wzór funkcjonowania tak rozwiązana jak w woj. opolskim, struktura służb ochrony zabytków . Powiat oleski jako jeden z pierwszych w województwie miał sporządzoną kompletną bazę danych ( ok. 700 obiektów ) dotyczącą zasobów i stanu zachowania, sposobu użytkowania, zagrożeń itp., zabytków, we wszystkich gminach powiatu ( Gminne Ewidencje Zabytków - 2006 r.). Wszystkie gminy powiatu oleskiego opracowały również tak nieodzowne dla zarządzania zabytkami i ich ochrony „Gminne programy opieki nad zabytkami”. Starosta Oleski i władze gmin powiatu ,opracowały również odpowiednio : „Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” oraz „Gminne plany...” Powiatowy Konserwator Zabytków w Oleśnie w oparciu o w/w bazę danych, monitoruje bieżący stan zachowania oraz zagrożenia wobec zabytku – przeprowadza inspekcje i kontrole w terenie, sporządza notatki, protokoły, dokumentację fotograficzną i niezwłocznie przekazuje sprawę Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Opolu. Właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego po kontroli pracownika OWKZ w Opolu ( w której zawsze uczestniczy P. Adamowicz) dostaje nakaz wykonania prac zabezpieczających obiekt. Często, z różnych powodów prace te nie są realizowane. Gdy mija ostateczny termin wyznaczony na ich realizację sprawa skierowywana jest do Prokuratury .

Jak Państwo wspomnieli, pałac w Zębowicach jest przykładem zabytku, który nie ma szczęścia do właścicieli. Przekazywany od kilku lat „z rąk do rąk” czeka na prace remontowo-konserwatorskie. Aktualnie sprawą zajmuje się prokurator. Dwór w Gorzowie Śląskim został sprzedany przez Gminę prywatnemu nabywcy, obecnie mieszkającemu w Irlandii. Inspekcja latem 2010 r. wykazała, że na obiekcie trwają prace remontowe. Pałac w Kozłowicach będący również w rękach prywatnych jest dość dobrze zabezpieczony, jednakże każdy obiekt nie użytkowany niszczeje...W takich obiektach jak dwór w Jastrzygowicach, gdzie mieszka wielu niemajętnych lokatorów a obiekt nie kwalifikuje się do wpisania do rejestru zabytków, trudno wyegzekwować wykonanie prac zabezpieczających obiekt.

Na temat problemów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce powstało wiele naukowych opracowań. Polska, jej materialne dziedzictwo kulturowe zostały poddane nie tylko próbie przetrwania działań wojennych, ale i powojennych przemian ustrojowo-społecznych, przemian mentalności społeczeństwa. Dla wielu przedstawicieli ówczesnych powojennych władz (zwłaszcza lokalnych) sformułowanie „historyczne dziedzictwo kultury”, jego ochrona – nie były priorytetem. Rozparcelowane po wojnie majątki ziemskie z dworami, pałacami, towarzyszącą im zabudową, ciekawe zabudowania wiejskie, miejskie kamieniczki itp. przejmowane były przez państwowe przedsiębiorstwa i instytucje, spółdzielnie. Pozbawione „imiennych” właścicieli zatroskanych o ich los. Adaptowane do innej funkcji niż pierwotna, częstokroć bez poszanowania dla zabytkowej , historycznej substancji, były przebudowywane wewnątrz, rozbudowywane, częściowo poddawane rozbiórce, pozbawiane historycznego wystroju wnętrz i detalu architektonicznego, rozkradane... Wraz z nastaniem gospodarki rynkowej obiekty będące w posiadaniu Skarbu Państwa, Gmin nie użytkowane podupadały lub zostawały sprzedane prywatnemu nabywcy. Jakże mało takich zabytków trafiło w dobre ręce operatywnego, majętnego, uczciwego, znającego i respektującego Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami c z ł o w i e k a.

Należy również wspomnieć, że ze Starostą Oleskim i z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu współpracują powołani przez Starostę Oleskiego w 2009 r. społeczni opiekunowie zabytków, doglądający swoich wyznaczonych „podopiecznych - zabytków„, jak też na bieżąco zdający relacje z zagrożeń dla innych obiektów zabytkowych z terenu naszego powiatu.

1 komentarze:

Alptrek pisze...

Konserwacja tego zabytku jest obowiązkowa!

dołącz także:

O akcji

Jesteśmy grupą osób, które chciałyby aby niszczejące i zapomniane zabytki mogły powrócić do dawnej świetności. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie w każdym przypadku będzie to możliwe jednak wydaje nam się, że należy próbować zmienić ich los. Ponieważ pojedyncze apele trafiają w próżnię więc postanowiliśmy zorganizować „listową akcję”. Organizowana przez nas akcja ma na celu wysłanie do władz państwowych – ministerstwa a także samorządowych (gmina, powiat) jak najwięcej listów z informacją o tych zamkach i prośbą o jak najszybszą interwencję. Mamy nadzieję, że dla wszystkich tych, dla których los naszych zabytków nie jest obojętny przyłączą się do tej akcji. Osoby chętne na udział w akcji proszę o przysłanie na adres:

ratujmyzabytki@op.pl

swojego zgłoszenia. W emailu zwrotnym prześlemy treść listu, który będą Państwo musieli wydrukować i wysłać go przez Pocztę Polską na podany i wybrany przez Was adres (Ministerstwo, powiat, gmina). Dobrze by było aby był to list polecony ale do zostawiamy już do Państwa decyzji. Może to zwróci uwagę władz na istniejący jednak problem ochrony zabytków.

Z góry dziękujemy za udział w akcji i mamy nadzieję, że przyłączą się Państwo do działań mających na celu obronę naszych zabytków, naszej historii.

Jeżeli w Waszej okolicy jest jakiś niszczejący zamek, pałac czy dwór to prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez podany wyżej adres e-mail. Dobrze byłoby dołączyć obecne zdjęcie budowli.

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Zagrożone zabytki: