Odpowiedź starosty gliwickiego w sprawie pałacu w Bycinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2011r. w sprawie wyżej wymienionej nieruchomości, informuję, że zabytkowy barokowy pałac w Bycinie jest własnością osoby fizycznej i na niej, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 w późń. zm.) ciąży obowiązek jego zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem i dewastacją.
Aktualny stan zabytku stanowił przedmiot kontroli przeprowadzonej w roku ubiegłym, przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkach w Katowicach, z udziałem przedstawicieli Starostwa.
Mając na uwadze konieczność zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku, właściciel obiektu pałacowego zobowiązany zostal przez kontrolującego do :
- uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach gdzie są ubytki, aby zapobiec dalszemu przeciekaniu wody opadowej,
- założenia rynien i rur spustowych oraz wykonanie obróbki blacharskiej,
- usunięcie wody z piwnicy oraz podjęcia działań mających na celu odwodnienie pałacu, poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu
(drenaż opaskowy, izolacja pozioma, izolacja pionowa,)
- ustalenie przyczyny zalewania obiektu
- zabezpieczania otworów okiennych i arkad,
oraz poinformowania o sposobie wykonania powyższych zaleceń. Jednocześnie pouczono właściciela o skutkach ich nie wykonania i wynikających z tego tytułu konsekwencjach (art. 110 i 119 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Pałac w Bycinie

Barokowy pałac, budowany od 1700 roku przez rodzinę Paczyńskich. W 1867 roku spłonął i wtedy też rozebrano jego wieżę. W kolejnych latach zamurowano krużganki od strony dziedzińca, a wnętrza przekształcono na mieszkania. Zachowała się kaplica z polichromią z 1730 roku, chociaż patrząc w jakim stanie jest ten obiekt ciężko wierzyć że to prawda. Na początku lat 90-tych podjęto prace remontowe, które zakończyły się na etapie odnowienia jednej ściany szczytowej, a sam obiekt został zupełnie ogołocony z dekoracji. Opuszczony pałac stopniowo niszczał, a rusztowania które go otaczały zdążyły rozlecieć się ze starości i zostały zdemontowane. Brak okien i dziurawy dach nie wróżą lepszej przyszłości temu cennemu zabytkowi. Liczymy na to, że odpowiednie władze zmobilizują właściciela do działania i podejmą odpowiednie kroki administracyjne, które pozwolą ratować pałac w Bycinie dla kolejnych pokoleń.

więcej o pałacu

Pałac w Kluczowej - jest odpowiedź

Starosta ząbkowicki odpowiedział na nasze pismo:

W odpowiedzi na Pana skargę w sprawie pałacu w miejscowości Kluczowa uprzejmie informuję, że właścicielem obiektu do 2009 roku była Agencja Rolna Skarbu Państwa. Działka wraz zespołem pałacowo-parkowym w 2009 r. została wykupiona przez osobę fizyczną i jest własnością prywatną. Starosta Ząbkowicki na wniosek inwestora w 2010 roku wydal decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił zezwolenia na doraźne prace zabezpieczające i odbudowę elementów konstrukcji pałacu. Dodatkowo Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu decyzją z dnia 04.02.2011 r. wydał pozwolenie na wykonanie zabezpieczających robót budowlanych i prac konserwatorskich przy pałacu w Kluczowej w okresie do 30.04.2011 r.
Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich przekazał w dniu 08.02.2011 r. Pana skargę Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu do rozpatrzenia zgodnie z posiadaną kompetencją.

Kolejne pismo starosty bolesławieckiego

Pismo, jakie otrzymał pan Damian od starosty bolesławieckiego, dotyczące zamku w Gościszowie:

Nawiązując do podniesionej przez Pana kwestii, dotyczącej dewastacji zamku w Gościszowie (pismo z dnia 10 stycznia 2011 r, informuje, że w wyniku podjętych działań (por. pismo Znak: BZK.4030 – 1/11, z dnia 19 stycznia 2011 r. ) ustalono, że właściciel w/w zamku będącą osobą prywatną zmarł. Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Konserwator Zabytków wystosował zapytanie do Sądu Rejonowego w Bolesławcu czy toczyło się postępowanie spadkowe w w/w sprawie. Ponadto ustalono, że na właścicielu ciążył nakaz konserwatorski. Po ustaleniu spadkobierców możliwe będzie wszczęcie względem nich postępowania egzekucyjnego (przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), celem wyegzekwowania stwierdzonego w decyzji obowiązku, który na nich przeszedł.

Jest odpowiedź starosty oleskiego w sprawie pałacu w Zębowicach

Pan Tomek nadesłał odpowiedź jaką otrzymał od starosty oleskiego w sprawie pałacu w Zębowicach.

Zapewniam Państwa, że władzom powiatu oleskiego leży na sercu zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu, w tym zabytków kultury materialnej. Kierowany tą przesłanką Zarząd Powiatu w Oleśnie, w dniu 12 maja 2000 r. zawarł, porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu, prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 19 poz. 320 z dnia 19 marca 2009 r.). Zadania te oraz zadania własne Starosty Oleskiego są realizowane na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Zabytków w Starostwie Powiatowym w Oleśnie przez panią arch. Beatę Adamowicz. Należy podkreślić, że powiat oleski jako drugi po kluczborskim posiada w ten sposób powołanego ”swojego” Powiatowego Konserwatora Zabytków, znającego lokalne zasoby i problemy. Na ogólnopolskich konferencjach dotyczących problemów ochrony zabytków stawiana jest za wzór funkcjonowania tak rozwiązana jak w woj. opolskim, struktura służb ochrony zabytków . Powiat oleski jako jeden z pierwszych w województwie miał sporządzoną kompletną bazę danych ( ok. 700 obiektów ) dotyczącą zasobów i stanu zachowania, sposobu użytkowania, zagrożeń itp., zabytków, we wszystkich gminach powiatu ( Gminne Ewidencje Zabytków - 2006 r.). Wszystkie gminy powiatu oleskiego opracowały również tak nieodzowne dla zarządzania zabytkami i ich ochrony „Gminne programy opieki nad zabytkami”. Starosta Oleski i władze gmin powiatu ,opracowały również odpowiednio : „Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” oraz „Gminne plany...” Powiatowy Konserwator Zabytków w Oleśnie w oparciu o w/w bazę danych, monitoruje bieżący stan zachowania oraz zagrożenia wobec zabytku – przeprowadza inspekcje i kontrole w terenie, sporządza notatki, protokoły, dokumentację fotograficzną i niezwłocznie przekazuje sprawę Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Opolu. Właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego po kontroli pracownika OWKZ w Opolu ( w której zawsze uczestniczy P. Adamowicz) dostaje nakaz wykonania prac zabezpieczających obiekt. Często, z różnych powodów prace te nie są realizowane. Gdy mija ostateczny termin wyznaczony na ich realizację sprawa skierowywana jest do Prokuratury .

Jak Państwo wspomnieli, pałac w Zębowicach jest przykładem zabytku, który nie ma szczęścia do właścicieli. Przekazywany od kilku lat „z rąk do rąk” czeka na prace remontowo-konserwatorskie. Aktualnie sprawą zajmuje się prokurator. Dwór w Gorzowie Śląskim został sprzedany przez Gminę prywatnemu nabywcy, obecnie mieszkającemu w Irlandii. Inspekcja latem 2010 r. wykazała, że na obiekcie trwają prace remontowe. Pałac w Kozłowicach będący również w rękach prywatnych jest dość dobrze zabezpieczony, jednakże każdy obiekt nie użytkowany niszczeje...W takich obiektach jak dwór w Jastrzygowicach, gdzie mieszka wielu niemajętnych lokatorów a obiekt nie kwalifikuje się do wpisania do rejestru zabytków, trudno wyegzekwować wykonanie prac zabezpieczających obiekt.

Na temat problemów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce powstało wiele naukowych opracowań. Polska, jej materialne dziedzictwo kulturowe zostały poddane nie tylko próbie przetrwania działań wojennych, ale i powojennych przemian ustrojowo-społecznych, przemian mentalności społeczeństwa. Dla wielu przedstawicieli ówczesnych powojennych władz (zwłaszcza lokalnych) sformułowanie „historyczne dziedzictwo kultury”, jego ochrona – nie były priorytetem. Rozparcelowane po wojnie majątki ziemskie z dworami, pałacami, towarzyszącą im zabudową, ciekawe zabudowania wiejskie, miejskie kamieniczki itp. przejmowane były przez państwowe przedsiębiorstwa i instytucje, spółdzielnie. Pozbawione „imiennych” właścicieli zatroskanych o ich los. Adaptowane do innej funkcji niż pierwotna, częstokroć bez poszanowania dla zabytkowej , historycznej substancji, były przebudowywane wewnątrz, rozbudowywane, częściowo poddawane rozbiórce, pozbawiane historycznego wystroju wnętrz i detalu architektonicznego, rozkradane... Wraz z nastaniem gospodarki rynkowej obiekty będące w posiadaniu Skarbu Państwa, Gmin nie użytkowane podupadały lub zostawały sprzedane prywatnemu nabywcy. Jakże mało takich zabytków trafiło w dobre ręce operatywnego, majętnego, uczciwego, znającego i respektującego Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami c z ł o w i e k a.

Należy również wspomnieć, że ze Starostą Oleskim i z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu współpracują powołani przez Starostę Oleskiego w 2009 r. społeczni opiekunowie zabytków, doglądający swoich wyznaczonych „podopiecznych - zabytków„, jak też na bieżąco zdający relacje z zagrożeń dla innych obiektów zabytkowych z terenu naszego powiatu.

dołącz także:

O akcji

Jesteśmy grupą osób, które chciałyby aby niszczejące i zapomniane zabytki mogły powrócić do dawnej świetności. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie w każdym przypadku będzie to możliwe jednak wydaje nam się, że należy próbować zmienić ich los. Ponieważ pojedyncze apele trafiają w próżnię więc postanowiliśmy zorganizować „listową akcję”. Organizowana przez nas akcja ma na celu wysłanie do władz państwowych – ministerstwa a także samorządowych (gmina, powiat) jak najwięcej listów z informacją o tych zamkach i prośbą o jak najszybszą interwencję. Mamy nadzieję, że dla wszystkich tych, dla których los naszych zabytków nie jest obojętny przyłączą się do tej akcji. Osoby chętne na udział w akcji proszę o przysłanie na adres:

ratujmyzabytki@op.pl

swojego zgłoszenia. W emailu zwrotnym prześlemy treść listu, który będą Państwo musieli wydrukować i wysłać go przez Pocztę Polską na podany i wybrany przez Was adres (Ministerstwo, powiat, gmina). Dobrze by było aby był to list polecony ale do zostawiamy już do Państwa decyzji. Może to zwróci uwagę władz na istniejący jednak problem ochrony zabytków.

Z góry dziękujemy za udział w akcji i mamy nadzieję, że przyłączą się Państwo do działań mających na celu obronę naszych zabytków, naszej historii.

Jeżeli w Waszej okolicy jest jakiś niszczejący zamek, pałac czy dwór to prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez podany wyżej adres e-mail. Dobrze byłoby dołączyć obecne zdjęcie budowli.

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Zagrożone zabytki: